Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet

BAS sitt mål er at alle skal komme like hele og friske hjem som da de kom på jobb. Dette er viktigere for oss enn alt annet. Vi bryr oss om mennesker og miljøet rundt oss, og vårt sikkerhetsarbeid tar aldri slutt.

Vårt sikkerhetsengasjement er forankret i våre verdier. Alle i BAS skal vise ansvarlighet og ta vare de som jobber på våre prosjekter og de som bor i lokalmiljøer hvor vi har virksomhet. Vi arbeider sikkert - eller ikke i det hele tatt. Vi går aldri forbi en usikker arbeidsoperasjon. Hos oss skal alle kjenne seg trygge og trives når de er på jobb. Enten det er fast ansatte, eller engasjert gjennom underleverandører.

HMS-arbeid har høyeste prioritet internt i BAS. All vår virksomhet skal være basert på å unngå skader på personell, materiell og ytre miljø.
Fokus på helse og trivsel på arbeidsplassen er bedriftsøkonomisk lønnsomt. Våre prosjekter skal være preget av de samme verdier som vi tilbyr våre egne ansatte. Dette betyr at alle våre samarbeidspartnere, herunder byggherrer, leverandører, underentreprenører og samfunnet for øvrig skal være trygge på at prosjektene etterlever myndighetskrav og øvrige forventninger til et sikkert og helsefremmende arbeidsmiljø.
Dette skal oppnås gjennom systematisk arbeid preget av kunnskap, erfaringslæring og en ledelse som ved handling viser at HMS har førsteprioritet uavhengig av andre behov og ønsker. Vi er overbevist om at en høy HMS-standard er nødvendig for optimal drift og en langsiktig bedriftsøkonomisk lønnsomhet.

God kommunikasjon mellom alle aktører i et byggeprosjekt er alltid en forutsetning – også for sikkerhet, trivsel og miljø!
I tillegg til fysisk sikring og dokumentasjon av dette ute på prosjektene, omfatter HMS-arbeidet også planlegging, tilsyn og dokumentasjon av arbeidsmiljørelaterte forhold. Arbeidslivskriminalitet er dessverre et alvorlig tema som bl. a. knyttes til vår bransje.

Systematisk HMS-arbeid handler om:

  1. Gode og sikre arbeidsvaner
  2. Klare ansvarsforhold
  3. Åpenhet, positivitet og samarbeidsevne
  4. Ryddig og oversiktlig byggeplass
  5. Gjennomtenkt, sikker og trygg utførelse
  6. Sikre produkter og materialer
  7. Passe på hverandre

Vi stiller samme HMS-krav til våre underentreprenører og leverandører som til oss selv.

Helse: Vi skal ha bransjens laveste sykefravær.

Arbeidsmiljø: Vi skal ha et trygt arbeidsmiljø der folk trives og blir værende.KONTINUERLIG FORBEDRING GJENNOM LÆRING

Bronken AS arbeider innenfor en risikofylt bransje hvor store energier er i sving og hvor alt for mange blir utsatt for skader og ulykker. Vårt mål er null skader og ulykker.

Vi skal være en lærende organisasjon, og vil alltid se etter forbedringer og nye løsninger. Vi skal ha en inkluderende kultur, være ydmyke og viser hverandre tillit og respekt. Sikkerhetskulturen skal være preget av at vi skal lære av våre egne og andres feil, og gjennom dette øke sikkerheten og trivselen til alle som oppholder seg på våre prosjekter.

Vi benytter oss av gode systemer, har gode rutiner og prosedyrer som hjelper oss med tilrettelegge og planlegge for sikker og effektiv drift. Kombinasjonen av sunne holdninger, sterke verdier, og gode systemer, prosedyrer og rutiner gjør oss til en sikker og trygg bedrift. Vi skal granske alle ulykker og nestenulykker som kunne fått alvorlig utfall.MILJØ OG KLIMAENDRINGER

Veien mot lavutslippssamfunnet i 2050 har allerede begynt, og forventningene og kravene fra kunder og andre interessenter øker stadig innenfor miljø. Dette opplever vi i forhold økt andel anbud med miljøprofil eller krav om miljøsertifisering. Det er også blitt et økende fokus på utslippsreduksjon på byggeplass med konsepter som fossilfri byggeplass, hvor stadig flere anleggsmaskiner og utstyr blir elektrisk, benytter biodrivstoff eller annen fornybar energi. Bronken AS ser positivt på disse samfunns endringer og kundekravene.MILJØEFFEKTIV BYGGEPLASS

Målsetningen er å minimere negative påvirkning på miljø og simulere til innovative tiltak som bidrar til målsetningen om reduksjon av avfall, reduksjon av helse- og miljøfarlige stoffer, minimere
bruken av fossil energi. Etter hvert som markedet endrer seg har minimumskravene for å oppnå sertifisering blitt mer krevende. På denne måten oppnår vi kontinuerlig forbedring.

Om oss

Kontaktinfo

  (+47) 930 00 530

 post@bronken.eu

 

Bronken AS
Storgata 4, 2406 Elverum
Org.nr: 915195121

Nyttige linker

Følg oss

Kvalitetsmerket

Image
Copyright © 2019 | Utarbeida tå Glåme