Landbruk

God drenering er første steg mot et lønnsomt jordbruk.
Et godt grøftesystem gjør at jorda får god struktur, fordi overskuddsvann dreneres vekk og luft kommer til.

Vann som ikke dreneres vekk fra jordet fører til vassjuk jord, og er starten på en rekke problemer. Vannet tetter porene, opptar plassen til luft som skulle ha gitt oksygen til jordas organismer, og fører til anaerobe forhold. Konsekvensen blir grobunn for skadegjørere som ugress, sopp og bakterier, og gir økte utgifter til plantevern. Tilført gjødsel vil ikke bli lagret i jorda, men renner vekk, og skaper behov for ekstra gjødsling. Kjøring på vassjuk jord gir pakkeskader, selv med lette maskiner. Jord som har fått ødelagt strukturen, greier ikke å holde på næringsstoffer og er svak for erosjon, som gir vanskelige vekstforhold for planter i etableringsfasen. Plantene blir stresset og tar ikke opp nok næring, fordi rotsystemet utvikler seg dårlig, noe som gir problemer for resten av vekstsesongen. I tillegg blir plantene mindre robuste i perioder med regn eller tørke.
Her kan vi spyle opp gamle renner for å rehabilitere slike anlegg før man eventuelt beslutter å anlegge ny drenering.

Husk å lage en enkel plan for tiltaket knyttet til grøfting og få den godkjent av kommunen, da er tiltaket berettiget bruk av SMIL eller andre tiltaksmidler.


Grøfte rensk

Vi har utstyr for rensing av gamle grøfter og stikkrenner, slik at man får ledet bort uønskede mengder vann fra produktive arealer.


Vegetasjonsrydding

Vi har utstyr for utfrøing av maskinell og manuell krattrydding langs jordkanter og transportveier. Vi bruker maskiner der det er hensiktsmessig og leverer kostnadseffektive løsninger.


Transport

Vi påtar oss transport av maskiner og rundballer. Dette kan utføres med lastebil eller traktor og maskinhenger. Alt etter hva som er mest effektivt.


Gjødselhåndtering

Vi kan være behjelpelige med å skaffe utstyr til gjødselspredning. Vi er en stor aktør innen gjødselspredning og ved hjelp av våre samarbeidspartnere kan vi utføre hele prosessen fra henting til utspredning.

Våre tjenester

Grunn- og terrengarbeid

Vi tilbyr alt innen grunnarbeid for bolig, hytter og næringsbygg. Vi legger vekt på direkte og åpen dialog med kunden. Vi løser ting der og da, og sikrer personlig kontakt og oppfølging til alle er fornøyde. 


Tomtegraving

Vi utfører alt fra utstikking av tomt, utgraving, ifylling for betongarbeider ,fylling inntil murer opparbeidelse av gårdsplass og etablering av grøntområder mm.


Vann og avløpsanlegg

Vann og avløp er et eget fagområde under stadig utvikling. Vi utfører bygging og rehabilitering av ulike vann- og avløpsanlegg. Vi utfører også mindre prosjekt for bedrifter eller private kunder. Det viktigste for oss er ikke størrelsen på oppdraget, men at resultatet blir bra.

  • Vann og avløpsanlegg
  • Renseanlegg
  • Pumpestasjoner
  • Vannlekkasjer
  • Rehabilitering av tett kloakk

Vi samarbeider med en rekke kjente leverandører både på plast, glassfiber, betong og utstyr for øvrig til denne sektoren og kan levere alt etter prosjekterte og offentlige krav.


Mudring og plastring

Mudring gjør vi som oftest for å utdyper havner, baseng og tilkomstkanaler.
Plastring av bekker og vassdrag, samt skråninger for å hindre sig av masser.


Drenering

Vi utfører alt av gravearbeid for etablering eller fornying av drenering. Vi monterer også påkrevde sandfangskummer eller utfører fordrøyningsanlegg.

Opplever du vond lukt i kjelleren, eller er det tydelig tegn på fukt? Gamle hus har ikke drenering som tilfredsstiller dagens behov, og mange år med konstant tilsig av fukt vil på et tidspunkt gi seg utslag i inntrenging i et dårlig drenert kjellerrom.
Drenering har til hensikt å lede vann bort fra uønskede områder. Ny drenering øker verdien på boligen din og er viktig for innemiljøet.


Kabel / fjernvarme

Vi påtar oss små og store oppdrag innen graving og legging av kabler.

Grøftedybden skal være minimum 60 cm utenfor dyrket mark og utenfor vegbane. Det skal være minst 10 cm omfyllingsmasse over og under kablene og denne massen skal være med handelsbetegnelse 0-8 mm. Massene skal komprimeres. Geotekstil (fiberduk) anbefales brukt når det er fare for massetransport ut av eller inn i ledningssonen.

Massen nærmest omfyllingsmassen skal være fri for store og skarpe steiner, og steinstørrelser over 20 cm skal ikke forekomme i grøfta. Over dyrket mark og ved kryssing av veg må dybden økes til h.h.v. 110 cm og 150 cm

Våre tjenester

Kontaktinfo

  (+47) 930 00 530

 post@bronken.eu

 

Bronken AS
Storgata 4, 2406 Elverum
Org.nr: 915195121

Nyttige linker

Følg oss

Kvalitetsmerket

Image
Copyright © 2019 | Utarbeida tå Glåme