Sommertjenester

Feiing

Noen har behov for fast renhold av uteplassen, mens andre ønsker en vårrengjøring etter at vinteren har satt sine spor. Felles for alle våre kunder, er at de ønsker et godt utemiljø.

Vi tilbyr maskinell feiing og spyling av alle faste dekker. Stor variasjon i underlaget og fremkommelighet gjør at vi legger vekt på å sette inn det tiltaket vi mener er best egnet. Fleksibilitet i valg av løsning har vi gjennom vår tilgang til et bredt spekter av maskiner.

Vi utfører feiing med en selvopptagende feiebil, som også kommer godt til langs kanter og hjørner. Kostene har støvdemping med vann slik at en i størst muliggrad unngår å virvle opp støv.
I tillegg har vi utstyr for traktor som er effektiv på større områder.
Der det er behov feier vi samtidig med manuelt utstyr, som inntil bygninger, på smale stier eller andre trange adresser kan det være nødvendig med håndarbeid. Her er det rå muskelkraft og kost, spade og løvblåser som må til.


Spyling, gir rene flater og fjerner plagsomt støv.

Flere velger nå å bruke spyling som rengjøringstiltak. Dette gir rene flater som reduserer betraktelig svevestøv problematikk. Vi bruker en redskapsbærer som er påmontert spyleaggregat med flere dyser som gir stor spylekapasitet. Redskapsbærer med slikt utstyr egner seg godt til større områder og langs gang og sykkelveier. På trange og områder med vanskelig tilkomst kan operatøren bruke manuell spyleslange.
Vi tilbyr således både maskinell spyling og håndspyling, og dette arbeidet utføres ofte i kombinasjon med feiing.
Skal utemiljø rengjøres slik som parker, lekeplasser og rasteplasser bruker vi ofte kraftige høytrykkspyler eventuelt kombinert med miljøvennlige såpeprodukter der det skulle være behov.


Garasjerenhold

I små og store garasjeanlegg samler det seg mye skitt og svevestøv. Vi bruker mye vann for å få vekk det farlige svevestøvet. Det trenger ikke være sluk i garasjeanlegget da vi suger opp vannet, transporterer det ut til rensecontainer.


Støvbinding av grusveier

Støvbinding av grusveier kan være en nødvendighet for å redusere støvproblematikk. Hvilken metode man velger kan avhenge av flere forhold; trafikkmengde, trafikkhastighet, klima, dekkets kornfordeling, vegens beliggenhet i terreng osv.
Vi utfører støvbinding der vi sammen med vegeier velger metode og type kjemikalie.

Vi kan benytte vann og kjører dette ut med en vacumtank og sunger opp vann fra elver og bekker for så og spre dette ut på veien.
Alternativ kan vi kombinere en blanding av vann og Dustex der det er mest fordelaktig.

Dustex alene egner seg best før skraping, slik at man får blandet den inn i grusen og således bitte partiklene til de øvrige massene og hindre svevestøv.

Kalsiumklorid har tradisjonelt vært det vanligste middelet for støvdemping. Dette saltet spres med sandspreder og blandes inn i forbindelse med høvling evt. oppgrusing. Kalsiumklorid er hygroskopisk, dvs. at det tar opp og binder vann fra omgivelsene. Saltet bør spres ut når vegen er litt fuktig, men ikke i regnvær.

Magnesiumklorid er et hygroskopisk salt som ligner mye på kalsiumklorid. Bruksområde er også mye av det samme
Det finnes også andre miljøvennlig alternativer som løser støvproblemer på anleggsområder , skogsbilveger, og grusveger. Dette kan være å bruke biprodukt fra treforedlingsindustrien.

Slike produkter er det bindemiddelet som sørge for effektiv og svært miljøvennlig binding av grus og støv på våre grusveier. I tillegg til redusert støvplage, økes også sikkerheten og du får et sterkt toppdekke på veien. Jevn tilførsel gjennom flere år gir en solid vei med stabilt dekke, også i dybden. Dermed forsterkes veiens bæreevne og problemer med telehiv reduseres til et minimum.


Vegetasjonsrydding

Vi har utstyr for utfrøing av maskinell og manuell krattrydding langs vei. Vi bruker maskiner der det er hensiktsmessig og leverer kostnadseffektive løsninger.


Vegetasjonskontroll ved sprøyting

Ved identifisering av svartelistede plantearter er det viktig å lage en god bekjempelsesplan for det aktuelle område. For å oppnå et vellykket resultat kan det i mange sammenheng være behov for flere år med oppfølging og tiltak. Hvilke metode som skal velges styres av planteart og det miljø den vokser i.

Mange plantesorter er svartelistet. Eksempler på disse er: Parkslirekne, hagelupin, Rynkerose og mange flere. De vokser ukontrollert i våre hager, langs veier og ellers i floraen.

Sprøyting bør brukes i minst mulig utstrekning av hensyn til miljøet, spesielt langs vassdrag, men kan være påkrevet for å utrydde plantearter fra en lokalitet. Tiltakshaver bestemmer om det ønskes brukt plantevernmidler. Dette kan være aktuelt i store og tette forekomster. Ved sprøyting langs bekkefar og på elvebredder må dispensasjon fra Mattilsynet innhentes hvis plantene står så tett på vannkanten at det er fare for sprøyting over vann.

Det trenger ikke å være svartelistede plante arter som er uønsket. Det kan også være ønskelig å gjenskape balanse for plantearter som vokser i et etablert anlegg, slik som parker, gressareal, blomsterbed og lignende anlegg.


Miljøvennlig metode

Vi har utstyr for å bekjempe uønsket vegetasjon ved bruk av temperert vann. Dette er metoder som er meget godt egnet i og ved offentlige rom som parker og barnehager, der gift ikke kan benyttes


Vegvedlikehold

Et vidt begrep som tar for seg skraping/høvling, grusing, etablering av nye grøfter og rehabilitering av eksisterende grøfter. mm.


Vedlikeholdsavtaler

Trenger du forutsigbart vedlikehold, inngår vi en vedlikeholdsavtale der vi ivaretar oppgaven.

Innenfor vårt fagfelt kan vi sette i system periodiske kontroller og vedlikeholdsaktiviteter, og ved hjelp av våre sjekklister ser vi raskt når det bør iverksettes tiltak.

Vi utfører vedlikeholdsaktivitet styrt av ulike faktorer. Dette kan være faste intervaller eller styrt av forhåndsbestemte kriterier.


Sommervedlikehold

Veivedlikehold, spyling, feiing, grøntområder, skog og krattrydding mm.

Våre tjenester

Grunn- og terrengarbeid

Vi tilbyr alt innen grunnarbeid for bolig, hytter og næringsbygg. Vi legger vekt på direkte og åpen dialog med kunden. Vi løser ting der og da, og sikrer personlig kontakt og oppfølging til alle er fornøyde. 


Tomtegraving

Vi utfører alt fra utstikking av tomt, utgraving, ifylling for betongarbeider ,fylling inntil murer opparbeidelse av gårdsplass og etablering av grøntområder mm.


Vann og avløpsanlegg

Vann og avløp er et eget fagområde under stadig utvikling. Vi utfører bygging og rehabilitering av ulike vann- og avløpsanlegg. Vi utfører også mindre prosjekt for bedrifter eller private kunder. Det viktigste for oss er ikke størrelsen på oppdraget, men at resultatet blir bra.

  • Vann og avløpsanlegg
  • Renseanlegg
  • Pumpestasjoner
  • Vannlekkasjer
  • Rehabilitering av tett kloakk

Vi samarbeider med en rekke kjente leverandører både på plast, glassfiber, betong og utstyr for øvrig til denne sektoren og kan levere alt etter prosjekterte og offentlige krav.


Mudring og plastring

Mudring gjør vi som oftest for å utdyper havner, baseng og tilkomstkanaler.
Plastring av bekker og vassdrag, samt skråninger for å hindre sig av masser.


Drenering

Vi utfører alt av gravearbeid for etablering eller fornying av drenering. Vi monterer også påkrevde sandfangskummer eller utfører fordrøyningsanlegg.

Opplever du vond lukt i kjelleren, eller er det tydelig tegn på fukt? Gamle hus har ikke drenering som tilfredsstiller dagens behov, og mange år med konstant tilsig av fukt vil på et tidspunkt gi seg utslag i inntrenging i et dårlig drenert kjellerrom.
Drenering har til hensikt å lede vann bort fra uønskede områder. Ny drenering øker verdien på boligen din og er viktig for innemiljøet.


Kabel / fjernvarme

Vi påtar oss små og store oppdrag innen graving og legging av kabler.

Grøftedybden skal være minimum 60 cm utenfor dyrket mark og utenfor vegbane. Det skal være minst 10 cm omfyllingsmasse over og under kablene og denne massen skal være med handelsbetegnelse 0-8 mm. Massene skal komprimeres. Geotekstil (fiberduk) anbefales brukt når det er fare for massetransport ut av eller inn i ledningssonen.

Massen nærmest omfyllingsmassen skal være fri for store og skarpe steiner, og steinstørrelser over 20 cm skal ikke forekomme i grøfta. Over dyrket mark og ved kryssing av veg må dybden økes til h.h.v. 110 cm og 150 cm

Våre tjenester

Kontaktinfo

  (+47) 930 00 530

 post@bronken.eu

 

Bronken AS
Storgata 4, 2406 Elverum
Org.nr: 915195121

Nyttige linker

Følg oss

Kvalitetsmerket

Image
Copyright © 2019 | Utarbeida tå Glåme