Vintertjenester

Med avtale om vinter¬tjenester snømåking eller brøyting hos oss, får du god fremkommelighet og fine veier/uteområder hele vinteren.
Vår maskinpark består av enheter som er rigget med utsyr for vintervedlikehold i vintersesongen. Vi bruker blant annet traktorer og redskapsbærere som er effektiv og gir gode resultater under alle forhold. Vi kan også utruste våre redskapsbærere med hydrauliske koster som effektivt børster vekk slaps og snø. Dette gir mer effektiv og miljøvennlig saltbruk.


Snøbrøyting

Alle kunder er velkommen hos oss, enten du ønsker snøbrøyting av innkjørsler, foran garasjer eller av større eiendommer og veier.
Vi inngår brøytekontrakter for privatfolk og borettslag og brøyter og strør etter behov mellom 1. november og 15. april.
Brøyting foregår med traktor snøfres og skjær, redskapsbærer med plog og lastebiler med plog.


Snøfeiing

Snøfeiing er vårt beste produkt på byens mange fortau og andre steder der kravet er at underlaget skal være nærmest snø – og isfritt.


Strøing

Her i landet er det betydelige temperatursvingninger, og snøen kommer og går. Svingningene fører til at en avtale om strøing, kan være like viktig som en avtale om snømåking.

Veier, stikkveier, fortau, oppkjørsler eller inngangspartier. Strøingen utføres for hånd eller med maskin, eller begge deler.
Vi leverer også strøkasser som vi kan etterfylle på bestilling, i tillegg til sandsekker og salt i ulike kvaliteter.


Salting

Dersom du vil unngå at det bygger seg opp en issåle anbefaler vi å bruke salt.
Til denne jobben har vi alt fra små håndholdte spredere til større maskiner som sitter montert på lastebil eller traktor. Vi gjør gjerne denne jobben for deg.


Skraping av is såle

Vi benytter et spesialkonstruert høvelskjær for å fjerne snø- og issåle.
Skjæret har påmontert Sandvik System 2000 med hardmetallpigger.
Smidig redskap som sitter montert bak på traktor. Dette gjør at vi kommer til på trange plasser og påtar oss skraping av veger, plasser, gang og sykkelveier, gårdsplasser mm.


Bortkjøring av snø

Noen vintre blir det rett og slett for mye snø, og mange kunder trenger snørydding med bortkjøring av snø. Vi har maskiner og utstyr som sikrer at våre kunder får fjernet snøhaugene slik at arealet igjen blir tilgjengelig.


Tining / oppvarming

Vi har utstyr for hurtige og effektiv tining av stikkrenner, frosne vannledninger og tining av tele, is og snø på byggeplasser.


Vedlikeholdsavtaler

Trenger du forutsigbart vedlikehold, inngår vi en vedlikeholdsavtale der vi ivaretar oppgaven.

Innenfor vårt fagfelt kan vi sette i system periodiske kontroller og vedlikeholdsaktiviteter, og ved hjelp av våre sjekklister ser vi raskt når det bør iverksettes tiltak.

Vi utfører vedlikeholdsaktivitet styrt av ulike faktorer. Dette kan være faste intervaller eller styrt av forhåndsbestemte kriterier.


Vintervedlikehold

Dette er den aktivitet som det er flest vedlikeholdsavtaler knyttet til. Her omfatter avtalen, brøyting, høvling, salting, strøing, utsetting av brøytestikk og tining av grøfter mm.

Våre tjenester

Grunn- og terrengarbeid

Vi tilbyr alt innen grunnarbeid for bolig, hytter og næringsbygg. Vi legger vekt på direkte og åpen dialog med kunden. Vi løser ting der og da, og sikrer personlig kontakt og oppfølging til alle er fornøyde. 


Tomtegraving

Vi utfører alt fra utstikking av tomt, utgraving, ifylling for betongarbeider ,fylling inntil murer opparbeidelse av gårdsplass og etablering av grøntområder mm.


Vann og avløpsanlegg

Vann og avløp er et eget fagområde under stadig utvikling. Vi utfører bygging og rehabilitering av ulike vann- og avløpsanlegg. Vi utfører også mindre prosjekt for bedrifter eller private kunder. Det viktigste for oss er ikke størrelsen på oppdraget, men at resultatet blir bra.

  • Vann og avløpsanlegg
  • Renseanlegg
  • Pumpestasjoner
  • Vannlekkasjer
  • Rehabilitering av tett kloakk

Vi samarbeider med en rekke kjente leverandører både på plast, glassfiber, betong og utstyr for øvrig til denne sektoren og kan levere alt etter prosjekterte og offentlige krav.


Mudring og plastring

Mudring gjør vi som oftest for å utdyper havner, baseng og tilkomstkanaler.
Plastring av bekker og vassdrag, samt skråninger for å hindre sig av masser.


Drenering

Vi utfører alt av gravearbeid for etablering eller fornying av drenering. Vi monterer også påkrevde sandfangskummer eller utfører fordrøyningsanlegg.

Opplever du vond lukt i kjelleren, eller er det tydelig tegn på fukt? Gamle hus har ikke drenering som tilfredsstiller dagens behov, og mange år med konstant tilsig av fukt vil på et tidspunkt gi seg utslag i inntrenging i et dårlig drenert kjellerrom.
Drenering har til hensikt å lede vann bort fra uønskede områder. Ny drenering øker verdien på boligen din og er viktig for innemiljøet.


Kabel / fjernvarme

Vi påtar oss små og store oppdrag innen graving og legging av kabler.

Grøftedybden skal være minimum 60 cm utenfor dyrket mark og utenfor vegbane. Det skal være minst 10 cm omfyllingsmasse over og under kablene og denne massen skal være med handelsbetegnelse 0-8 mm. Massene skal komprimeres. Geotekstil (fiberduk) anbefales brukt når det er fare for massetransport ut av eller inn i ledningssonen.

Massen nærmest omfyllingsmassen skal være fri for store og skarpe steiner, og steinstørrelser over 20 cm skal ikke forekomme i grøfta. Over dyrket mark og ved kryssing av veg må dybden økes til h.h.v. 110 cm og 150 cm

Våre tjenester

Kontaktinfo

  (+47) 930 00 530

 post@bronken.eu

 

Bronken AS
Storgata 4, 2406 Elverum
Org.nr: 915195121

Nyttige linker

Følg oss

Kvalitetsmerket

Image
Copyright © 2019 | Utarbeida tå Glåme